மாவீரர்கள் கனவு ஒரு நாள் நனவாகும் எம் தேசம் விடிவு பெற்று சுதந்திர தாகத்தை அடையும்……..

Velupillai Prabhakaran

View original post

Advertisements